Reklamační řád

Reklamační řád

Záruční doba

Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře).
Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců v souladu s § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších změn.

Zjevné vady při převzetí

Vykazuje-li zboží při přebírání zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. Pokud si Kupující nevyzvedává zboží osobně, je potřeba sepsat se zaměstnancem přepravní služby protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.
V případě, že Kupující zásilku od kurýrní služby převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci na e-mail info@solemiotrading.cz.

Uplatnění reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu na adresu info@solemiotrading.cz. Doporučujeme dokumentovat vady formou přiložené fotografie. Bez předchozího písemného oznámení reklamace nikdy neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.
Ode dne uplatnění reklamace začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, kompletní výrobek.
V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Společnost SoleMio Trading s.r.o. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání a skladování zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

Vrácení zboží bez udání důvodu

Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis". E-mail odesílejte na adresu: info@solemiotrading.cz

srpen 2021 SoleMio Trading s.r.o.